Vi värnar om din integritet

Considras integritetspolicy

Vilka personuppgifter behandlas?
Considra behandlar personuppgifter som behövs för att ge dig säker vård, vilket inkluderar ditt namn, personnummer, dina kontaktuppgifter och din medicinska journal. 

Varifrån hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter Considra behandlar inhämtas direkt från dig, folkbokföringsregistret och i förekommande fall annan utredande enhet och från det Landsting du tillhör. Du får information om hur dina personuppgifter behandlas i och med denna text.

Varför behandlar Considra dina personuppgifter?
För att säkerställa din identitet och kunna ge dig en god och säker vård.

Vilken rätt har Considra att behandla dina personuppgifter?
Considra behöver behandla dina uppgifter för att kunna hålla kontakt och tillhanda hålla de vårdtjänster du efterfrågar. Vi behöver även hantera dina uppgifter för att uppfylla de lagar som styr vår verksamhet. I vårt fall handlar det om Patientdatalagen 2008:355 och SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det behövs för ovan angivna syften, eller för att möta de lagkrav vi lyder under.

Vilka delar Considra uppgifter med?
Considra delar i grunden inte uppgifterna till tredje part men kan i förekommande fall komma att dela uppgifter med leverantörer/samarbetspartners såsom andra vårdgivare om de är delaktiga i behandlingen, eller externa leverantörer av IT-tjänster. Dessa parter lyder under samma strikta lagar och regler som Considra vad gäller hantering av personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Considra ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter.

Om du vill få insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa.

Du har rätt – i vissa fall - att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen).

För den behandling som vi utför kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering. För en utförligare beskrivning av dina rättigheter kan du läsa på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Kontakt och frågor
Om du har frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter, kontakta din klinik.

Klagomål
Om du anser att Considra förfarit felaktigt i hur dina personuppgifter behandlas så har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Vem är ansvarig?
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Considra AB
Organisationsnummer: 556608-5931
Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, 118 69 Stockholm