Miljö och kvalitet

På Considra är miljö- och kvalitetsfrågorna viktiga

Ju mer vi arbetar med miljö och kvalitet i vår verksamhet desto mer inser vi hur viktiga dessa frågor är. Alla åtgärder som kan bidra till ett mer hållbart samhälle med mindre utsläpp, lägre energiförbrukning och en ökad patientsäkerhet innebär en vinst för våra patienter och medarbetare, men även för hela vårt samhälle. Till och med små förändringar i attityder och arbetssätt kan ge väsentliga förbättringar.

Vi genomför en årlig ISO-revison inom kvalitet och miljö där samtliga enheter inom Considra är inkluderade.

Det övergripande målet för Considras verksamhet är att, med patientens säkerhet i centrum, bedriva så god hälso- och sjukvård som möjligt. Vi ska vara öppna och inkluderande både som vårdgivare och arbetsgivare, och verka i ett sammanhang fritt från diskriminering. Att vårt arbete med miljö- och kvalitetsfrågor även bidrar till att vi ses som en attraktiv samarbetspartner för remittenter och beställare av vård ser vi som en bonus. Vår verksamhetspolicy, som du hittar här nedanför, speglar hur viktigt vi tycker att detta arbete är och att viljan verkligen finns att ständigt förbättra.

Verksamhetspolicy

• Med ett respektfullt bemötande erbjuds lättillgänglig och professionell specialistsjukvård/mödrahälsovård.
• Genom ständiga förbättringar skapar vi en långsiktig och effektiv verksamhet.
• Företaget följer lagar, förordningar och övriga avtalsmässiga krav.
• Med fokus på en hållbar miljö arbetar vi med att minska läkemedelsutsläpp.
• Vi har ett arbetsklimat som attraherar kompetenta och engagerade medarbetare.

Bemötandepolicy

• Vi ser/bemöter patienten och medarbetare på ett empatiskt och respektfullt sätt.
• Bemötandet är personligt/individuellt.
• Patienten, oavsett nationalitet – kön – religion – hudfärg – sexuell läggning, får ett professionellt omhändertagande utifrån hens medicinska behov.